Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh revitalizace krajinného rámce historického jádra města Toužimi

Nedílnou součástí chráněného území městské památkové zóny Toužim je také část volné krajiny, která tvoří rámec a dotváří obraz historického sídla.

Krajinný rámec historického jádra se většinou nedochoval, neboť okolní krajina byla postupně pohlcena novou zástavbou. V případě Toužimi se shodou příznivých okolností (konfigurace terénu, která již v minulosti limitovala rozvojové tendence zástavby, relativně malé sídlo a určitá stagnace v moderní době) dochovala původní, historická vazba na okolní volnou krajinu v téměř nezměněné podobě. Jde zejména o údolní nivu říčky Střely, která tvoří jižní a západní hranici historického jádra města a navazuje v okolní volnou kulturní krajinu. 

Tok Střely a jeho údolní niva byla již od počátku sídla určujícím prvkem jeho rozvoje, zamokřené plochy zatápěné při povodních nebylo vhodné k zastavění ani k intenzivní zemědělské činnosti. Tyto plochy, spolu s přilehlým pravobřežním svahem byly využity jako přirozená ochrana města a jeho opevnění. Pro zvýšení učinku byla nedlouho po založení města část údolí zatopena umělou vodní nádrží - Zámeckým rybníkem (ten měl kromě funkce fortifikační též funkci energetickou a hospodářskou - zásoba vodní energie pro přilehlý Zámecký mlýn a chov ryb). 

Údolí Střely bylo až do 2. poloviny 20. století údržováno v nezměněném stavu. Zámecký rybník byl v důsledku povodní a protržení Černého rybníka na konci 19. století zanesen sedimenty a tak byl následně vypuštěn a zrušen.  Volné plochy byly porostlé travou a byly využívány jako pastniny, vzrostlá zeleň se udržovala pouze u koryta vodního toku, případně na hrázi Zámeckého rybníka. Takto lze vidět údolí Střely ještě na leteckém snímku Toužimi z roku 1953. V následujícím období došlo k degradaci vlivem postupnému pustnutí ploch, ty zarostly náletovými dřevinami a nebyly udržované, a nevhodnými úpravami a využitím. Přirozené vodní koryto Střely bylo zregulováno, hráz Zámeckého rybníka proražena, přitom cenný historický kamenný můstek nad původním přelivem zasypán. Nakonec bylo údolí v 60. letech 20. století přeťato mohutným umělým náspem přeložky bývalé státní silnice I/20. Část volných ploch pohltily zahrádkářské kolonie. 

Již při tvorbě návrhu na prohlášení památkové zóny byla na základě vyhodnocení stavebně historického a urbanistického vývoje sídla identifikována významná hodnota dochované části krajinného rámce historického jádra města a vzhledem k jeho vyjímečnosti byly plochy, tvořícíí tento krajinný rámec zahrnuty do chráněného území s tím, že v budoucnu dojde k postupné rehabilitaci území do stavu před devastací a degradací. Z ohoto doporučení také vyšel následný Program regenerace městské památkové zóny Toužim.

Pro diskuzi o konkrétní podobě rehabilitace výše zmíněného krajinného rámce historického jádra města Toužimi byl vytvořen návrh, který nastiňuje konkrétní řešení. Následovat by měla odborná i veřejná diskuse, jejíž výsledky by měly být zapracovány do příslušných koncepčních dokumentů obce, tj. do nového územního plánu sídla i do rozvojové strategie města.

 

Návrh revitalizace krajinného rámce historického jádra města Toužimi

Návrh počítá s postupnou revitalizací Zámeckého rybníka a regenerací přilehlé údolní nivy Střely. Vzhledem k finanční a technicko-organizační náročnosti by realizace  probíhala v etapách. Návrh vychází z vlastní analýzy situace a poznání stavebně historického vývoje území v kontextu se soudobými trendy, a z neformálních konzultací s řadou odborníků. 

Zámecký rybník by měl mít kromě své historicko-urbanistické fukce také další využití. Návrh počítá z obnovou původních funkcí - energetické (instalace malé vodní elektrárny), hospodářské (chov ryb). Jako nové funkce jsou navrhovány rekreační (možnost plavby, sporovního rybolovu, případně přírodní koupání, v zimním období přírodní bruslení). Velmi významná je také funkce vodohospodářská - obnovená nádrž poslouží k tolik potřebnému zadržovaní vody v krajině (což je významné i z hlediska udržování průtoku v návaznosti na problematiku kvality vody odtékající do vodárenské nádrže Žlutice a činnosti ČOV TOužim). Určitý význam může mít také pro mikroklima sídla.

Údolní niva by se měla navrátit do původního stavu. Počítá se tedy s obnovou přírodního koryta vodního toku Střely, včetně odpadního kanálu býv. Zámeckého mlýna. Plocha údolní nivy pod hrází Zámeckého rybníka by měla být zbavena náletové zeleně a v ideálním případě upravena do podoby krajinářského parku, tj. na udržovanou travnatou plochu s volným přístupem, bez oplocení. Rovněž se počítá se zachováním a obnovením původního svahu, který slioužil od nepaměti toužimským dětem k sáňkování a lyžování. Lze také uvažovat o nějaké vhodné formě parkové úpravy ploch, která by však měla co nejvíce respektovat původní stav a hlavní dominantu prostoru - areál zámku na hraně svahu.

Jako první etapu lze realizovat majetkové scelení zájmových pozemků, tedy jejich převod do veřejného vlastnictví obce. Současně lze realizovat úpravu ploch formou odstranění náletové zeleně a jejich pravidelnou údržbu.

Obrazová příloha k článku je ZDE.